Urettmessig bruk av fotografier – erstatningsnivå og sakskostnader

Saken som fotograf Bård Lunde anla mot Bonnier media (BM) burde åpenbart vært løst gjennom forlik, og det hele fremstår som en litt trist, men lærerik historie.

Partner John S. Gulbrandsen og advokatfullmektig Benedicte Langford i Bing Hodneland advokatselskap DA har skrevet om saken. De oppsummerer slik:

Utgangspunktet for de alminnelige erstatningsreglene er at man kan kreve erstattet sitt økonomiske tap. Åndsverkloven har i tillegg en spesialregel som gir krav på erstatning tilsvarende nettofortjenesten ved den urettmessige handlingen uavhengig av om det har vært et økonomisk tap. Slik erstatning kan dermed, men behøver ikke, bli høyere enn et eventuelt økonomisk tap eller et tapt vederlag. Er den langt høyere kan en slik vinningsavståelse oppleves som en «straff» for overtrederen, selv om regelen ikke er ment å ha et pønalt preg.

Dersom man ikke kan dokumentere et økonomisk tap, følger det av rettspraksis at man på ulovfestet grunnlag kan kreve erstattet vederlaget man skulle ha hatt. Begge grunnlagene er basert på at det ikke skal ”lønne seg” å misbruke rettigheter. Lagmannsrettens skjønn knyttet til vurderingen av nettofortjenesten for BM er grei nok og tar nettopp utgangspunkt i den økte nettofortjenesten for februarutgaven og justerer denne i forhold til hvilken innvirkning bruken av fotografiene antas å ha hatt.

Rettens vurdering av erstatning tilsvarende vederlag er mer interessant idet retten først legger til grunn at vederlaget skal tilsvare gjenbruksprisen som anses å være femti prosent av opprinnelig vederlag. Deretter legger retten til grunn at den finnes en bransjepraksis som tilsier at det gjøres et påslag ved «misbruk» av fotografier. Påslaget utgjør her femti prosent. Etter dette fastsetter retten vederlagserstatning skjønnsmessig til det samme beløpet retten kom frem til basert på nettofortjeneste.

Resultatet av dommen medfører at BM som brukte fotografiene uten fotografens samtykke, ender opp med å betale det samme BM presumptivt ville ha betalt dersom BM hadde opptrådt rettmessig og innhentet samtykke. Og dette uavhengig av grunnlaget lagmannsretten baserer sitt skjønn på.

Det fremgår av dommen at Lunde i rettsmeklingsmøte i forkant av tingrettens behandling tilbød forlik på kr 50.000. BM tilbød på sin side kr 30.000. Etter noe korrespondanse mellom partenes advokater sendte BMs advokat et tilbud til Lundes advokat på kr 50.000, hvorav kr 10.000 som kompensasjon for bruk av fotografiene og kr 40.000 som dekning av sakskostnader. Dette ble ikke akseptert. Dommen er ennå ikke rettskraftig.


Kilde: Hegnar Online

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar