Kan bruke Facebookbilder


Trond Audun Berg og Grimstad Adressetidende er fornøyd med ikke å ha brutt god presseskikk.
Fotograf ukjent.
Et ektepar som klaget Grimstad Adressetidende inn for PFU etter at et av deres bilder på Facebook ble brukt til å illustrere en artikkel.

Saken er interessant ettersom det nødvendigvis dreier seg om et fotografisk bilde, som fotografer har økonomiske rettigheter til i henhold til åndsvekloven. Det går ikke fram av PFUs uttalelse hvorvidt fotografen har mottatt honorar, men det virker som om så ikke er tilfelle. Dette gjør i tilfelle saken relativt oppsiktsvekkende, gitt at PFU i så tilfelle anser er slikt brudd på opphavsretten for å være innenfor rammene av god presseskikk.

Dersom så er tilfelle må det, etter PFUs avgørelse, være greit å bruke andres bilde (også bilder tatt av pressen) så lengde de brukes til å illustere en nyhetssak. Her er det åpenbart noe som ikke stemmer, og jeg oppdaterer saken straks jeg får avklart dette.

Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Grimstad Adressetidende (GA) om at et lokalt kabelselskaps misfornøyde kunder hadde opprettet en klagegruppe på nettstedet Facebook. Gruppens initiativtager påklager, sammen med sin ektefelle, at det både på førstesiden og inne i avisen ble brukt et privat feriebilde av dem, hentet fra en av parets facebookprofiler. Klagerne mener bildebruken var uten relevans for saken, og at avisen uansett burde ha tatt kontakt på forhånd.

Grimstad Adressetidende påpeker at klagerne selv hadde søkt offentlighet ved å opprette facebookgruppen, og der legge lenke til det aktuelle bildet. Etter GAs mening var det naturlig å tro at gruppen ønsket mest mulig blest om protestaksjonen, også ved å få et avisoppslag. Avisen anser ellers at den var på trygg grunn, både juridisk og presseetisk, ved å bruke et bilde hentet fra Facebook i en nyhetsaktuell reportasje.


Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at de spørsmål som primært opptar klagerne, og som også i stor grad preger tilsvarsrunden, dreier seg om rettslige og ikke presseetiske spørsmål. Opphavsrett og retten til eget bilde etter åndsverkloven avgjøres av domstolene, og ligger utenfor utvalgets kompetanseområde. Det PFU skal avgjøre, er om publiseringen strider mot de presseetiske normer, slik de er formulert i Vær Varsom-plakaten.

På prinsipielt grunnlag vil utvalget understreke at de samme presseetiske varsomhetskrav som ellers, naturligvis også må gjelde i forhold til materiale som gjøres allment tilgjengelig via Internett. En stor del av Norges befolkning er i dag daglige brukere av nettsamfunnet Facebook, og brukerne må derfor være klar over at informasjonen som publiseres der, kan komme offentligheten i hende. Facebook er i den forstand et massemedium som det i utgangspunktet må kunne siteres fra. Utvalget registrerer at heller ikke klageren synes å ha innvendinger mot at GA har hentet sine opplysninger om den aktuelle aksjonen fra initiativtakernes facebookgruppe. Klagerne reagerer derimot på at avisen har hentet et privat bilde til saken fra deres egne facebookprofiler.

Utvalget har forståelse for klagernes umiddelbare reaksjon over å se det de oppfatter som et privat bilde, publisert både på førstesiden og inne i avisen, uten at personene er varslet eller forespurt. På generelt grunnlag vil utvalget som hovedregel anbefale at samtykke innhentes når man akter å publisere private bilder hentet fra Facebook, enten det er fra lukkede eller åpne profiler.

Det utvalget i det påklagede tilfellet må ta stilling til, er om publiseringen av bildet er i strid med Vær Varsom-plakaten, eller mer presist med det relevante punkt i plakaten, pkt, 4.10, der det heter: ”Vær varsom med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige”.

Utvalget mener GA har handlet innenfor det presseetisk akseptable. Det legges her vekt på at bildet av de to er nøytralt, og på ingen måte belastende eller krenkende for de avbildede, og derfor heller ikke rammes av den aktsomhet pkt. 4.10 er satt til å ivareta. Utvalget vil bemerke at det sammen med opplysningene om protestaksjonen, også hadde nyhetsmessig relevans å presentere initiativtakerne til gruppen. I likhet med avisen vil utvalget også vise til at klagerne, gjennom sitt initiativ, søkte offentlighet og faktisk ønsket oppmerksomhet.

Grimstad Adressetidende har ikke brutt god presseskikk.


Kilde: Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Oppdatering 30-05-10:

Jeg finner ikke ut hvorvidt det ble betalt honorar for bruken av det aktuelle bildet, men Per Edgar Kokkvolds uttalelser i etterkant tyder på det det ikke var tilfelle:

- Som også klagen mot avisen demonstrerer, er de opphavsrettslige og andre juridiske spørsmål ofte sentrale i slike saker. Her legges både opphavsretten og retten til eget bilde til grunn, og juristene er ofte uenige.

Disse sakene ligger som regel utenfor PFUs kompetanse, som tar utgangspunkt i Vær varsom-plakaten.


Kokkvold viser til det danske etikkrådets (Pressenævnet) vedtak, som ikke gjøre dette mindre merkelig:

Oplysninger hentet på en åben profil er at betragte som offentligt tilgængelig. Derfor kan medierne bruge indholdet uden at spørge personen bag profilen om lov først.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar