Samlet uttalelse om fotokontrakter

Norske medieorganisasjoner går samlet ut mot fotokontrakter og andre former for restriksjoner av pressen under arrangementer i Norge.

Norske medieorganisasjoner oppfordrer norske arrangører til å klargjøre for utenlandske aktører at norske medier ikke aksepterer restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.
Vi oppfordrer norske redaktører til å si nei takk til å dekke arrangementer som legger hinder i veien for den frie nyhetsformidling i tekst og bilder og å unnlate å undertegne på avtaler som aksepterer slike begrensninger.

Undertegnende medieorganisasjoner har med bekymring observert at det i økende grad legges begrensninger på medienes dekning av kulturelle og sportslige arrangementer.

I særlig grad gjelder dette pressefotografenes arbeidsbetingelser. Det er klart i strid med anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling, når artister og arrangører stiller vilkår for hva som kan bringes av tekst og bilder i reportasjer og for hvordan dette senere kan brukes i mediet.

Utgangspunktet må alltid være at mediereportere, som kan legitimere seg med gyldig pressekort, vilkårsløst kan få utført det oppdrag som redaksjonsledelsen har pålagt dem i dekning av arrangementer åpne for allmennheten.

Medieorganisasjonene har forståelse for at det under store arrangementer er et praktisk behov for ordensregler, blant annet av hensyn til sikkerheten for artister og publikum. Disse bør arrangøren søke løst på forhånd – og gjerne i samarbeid med medieorganisasjonene.

Vi har også forståelse for at artister og andre søker å verne seg mot useriøs kommersiell utnyttelse av deres opptredener og fotografier av dem selv. I Norge er det vår oppfatning at risikoen for denne type utnyttelse er så godt som fraværende, med den etikk og de tradisjoner norske medier arbeider etter på dette området, og med den lovgivning som er sikrer mot kommersiell utnyttelse av personfotografier.

Uansett kan ikke mulighetene for slik utnyttelse forsvare inngrep i anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling, i form av sensurlignende tiltak.


Oslo 2007-03-13

Norsk Presseforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Pressefotografenes Klubb
Mediebedriftenes Landsforening
Landslaget for Lokalaviser
Den Norske Fagpresses Forening
Magasin- og ukepresseforeningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar