Memos bildebruk dømt i Høyesterett

Denne posten er også postet på digitalfoto.hib.no, hvor en artikkel om bruk av personbilder blant annet viser til en forside fra det tidligere magasinet Memo. Fornærmede i saken fikk medhold i Pressens faglige utvalg, men valgte også å gå til rettsapparatet med et erstatningskrav.

Høyesterett kom til at den aktuelle bildebruken representerte en krenkelse av åndsverkloven § 45c sammenholdt med EMK artikkel 8 tolket med de begrensningene som følger av artikkel 10. Det ble tilkjent oppreisning etter åndsverkloven § 55 første ledd andre punktum.


Høyesterett har avsagt følgende dom:


1. Magasinforlaget AS dømmes til å betale oppreisning til A med 100 000 - etthundretusen - kroner.
2. Kristine Moody dømmes til å betale oppreisning til A med 20 000 - tjuetusen - kroner.
3. Magasinforlaget AS og Kristine Moody dømmes in solidum til å betale A saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten med 263 380 - tohundreogsekstitretusentrehundreogåtti - kroner.
4. Magasinforlaget AS og Kristine Moody dømmes in solidum til å betale det offentlige sakskostnader for behandlingen i Høyesterett med 160 116 - etthundreogsekstitusenetthundreogseksten - kroner.
5. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar