Tapte mot Se og Hør

Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther tapte saken de hadde reist mot Se og Hør angående publisering av bilder fra dere bryllup. Bildene er tatt av en fotograf som har ligget i skjul, men dette er ikke en krenking av privatlifets fred ifølge Høyesterett.

Bildene det strides om er tatt med telelinse, fra lang avstand, da paret giftet seg i strandsonen på Tjøme. Lillo-Stenberg og Sæther mente publiseringen var et brudd på privatlivets fred. De har tidligere fått medhold i dette synet i to rettsinstanser.

Høyesterett, det vil si tre av fem dommere, kom imidlertid frem til at Se og Hør ikke hadde krenket vernet av privatlivets fred, ei eller retten til eget fotografi.

Den endelige dommen innebærer at begge parter betaler sine egne omkostninger i forbindelse med rettssaken.

Knut Førsund skriver i sin spalte i Fotografi.no:

Å trekke inn fotografen og journalisten som lå gjemt i buskene, synes jeg imidlertid var unødvendig, og kanskje et feilgrep. De var ikke synlige, og dermed heller ikke til sjenanse. At de gjemte seg var selvfølgelig for å unngå at de ble stoppet. Det var ikke "pent", men i og for seg neppe straffbart. Jeg synes saken kun skulle vært rettet mot Se og Hør og bladets redaktør - det var publiseringen som var i konflikt med personvernet, ikke fotograferingen.

Selv om du er en kjent person må du kunne si nei til å bli fotografert. At bryllupet kunne vært omtalt i tekst hadde antakelig ikke brudeparet hatt så mye i mot, fotografier har en helt annet virkning, og det er jo også derfor Se og Hør bruker langt mer plass på bilder enn tekst. Retten mente - heldigvis - at det ikke var "allmenne hensyn" som skulle gi retten til publisering. Rettens flertall hevdet at det ikke forelå noen krenkelse, fordi både tekst og bilder var "snille". Men vi bør også ha en rett også til å si nei til "snille" fotografer og redaktører!


Olav Torvund skriver blant annet dette i sin blogg:

Subsidiært har saksøker anført åndsverkloven § 45c om rett til eget bilde. Etter denne bestemmelsen kan man ikke offentliggjøre bilde av person uten samtykke fra den avbildede personen. I noen tilfeller kan bilder offentliggjøres uten slikt samtykke. Det som kan tenkes påberopt i et tilfelle som dette, i alle fall når det gjelder spørsmål om samtykke fra hovedpersonene, er at bildet har “aktuell og allmenn interesse” eller at bildet viser ”hendelser som har allmenn interesse”.

Nå er det vel kjendisbladenes logikk at sladder som folk er interessert i å lese også har “allmenn interesse”. Men det bør ikke være folks kikkermentalitet som skal være avgjørende her. Selv har jeg vanskelig å se at et bryllup har allmenn interesser, selv om det er kjente folk som gifter seg.

På dette punkt er dommen særdeles svakt begrunnet. Alt førstvoterende sier om dette er:
"(55) Sæther og Lillo-Stenberg har subsidiært gjort gjeldande at bileta er nytta i strid med reglane i åndsverklova § 45c om retten til eige fotografi. Etter mitt syn må også desse reglane lesast med ein rettsstridsreservasjon og på bakgrunn av EMK artikkel 8 og artikkel 10. Løysinga må då bli den same som etter den prinsipale synsmåten."
Jeg synes det er vanskelig å finne holdepunkter for en slik rettsstridsreservasjon i § 45c når vurderingstemaet ikke er om billedbruken er krenkende. Det kan syens som om førstvoterende her setter til side hele samtykkekravet når billedbruken etter en uklart angitt standard ikke er rettsstridig etter EMK art 8 og 10. Ordlyden gir i alle fall ikke dekning for noe slikt. En alternativ forståelse av førstvoterendes votum er at alt som ikke er rettsstridig har allmenn interesse, men det er heller ikke noe som kan forankres i ordlyden.

Lillo-Stenberg og Sæther tapte mot Se og Hør - VG Nett om Media

Kommentarer