«Bakgrunn» - Mangfoldsåret 2008

Utstillingen Bakgrunn er Preus museums bidrag til Mangfoldsåret 2008. Dette året innebærer på mange måter et skifte i norsk kulturpolitikk. Der man tidligere snakket om å verne norsk kulturarv snakker man nå om kulturelt mangfold.

Mangfoldsåret har fått Preus museum - det nasjonale museet for fotografi - til å stanse opp og foreta en selvransakelse. Jo visst er vi blant de ledende vokterne av den norske kulturarven. Jo visst har fotohistorien spor av alle former for kulturkamp og identitetskonstruksjon, fra selvbevisste bekreftelser av norsk identitet til kolonialisme, undertrykking og maktmisbruk. Vi bør være blant de første til å ta kulturelt mangfold på alvor.

For å følge opp dette har museet invitert fem samtidskunstnere til å ta utgangspunkt i Preus museums samlinger og derigjennom hjelpe oss å tenke historisk, visuelt og kunstnerisk rundt spørsmål om kulturell identitet.

De fem - Danger Museum (Øyvind Renberg og Miho Shimizu), Ida Ekblad, Geir Tore Holm, Samir M’kadmi og Verena Winkelmann - fikk fri tilgang til samlingen så langt museet hadde kapasitet. Kunstnerne kunne - innenfor copyrightlovgivningens grenser - velge, redigere, reprodusere eller manipulere fotografier eller gjenstander fra samlingen. I utstillingen presenterer kunstnerne resultatet av dette arbeidet sammen med egne verk, eller de har produsert nye verk med utgangspunkt i samlingen.

Danger museum (Øyvind Renberg og Miho Shimizu) har valgt å vise et sett tegneserielignende laterna magica-lysbilder fra 1850-tallet. Disse kombineres med en rekke egne verk og flere objekter fra Preus museums tekniske samling. Danger museums presentasjon aktualiserer historiske og dels utdaterte synsteknologier utgjør en kritikk blant annet av den museale konstruksjonen av kulturell identitet.

Ida Ekblad har blant annet avfotografert historisk, etnografisk fotografi fra boken Der Geraubte Schatten, eine Weltreise im Spiegel der Ethnographiscen Photographie, funnet i Preus museums bibliotek. Bildene er typiske eksempler på den fotografiske konstruksjonen av annethet og er i Ekblads versjon overskrevet med fargesterke, håndtegnede graffiti-slagord, som «Freedom», «No Predjudice», «Difference» og «Cultural Diversity». Sammenstillingen mellom den nærmest naivistiske graffitien og fotografiene i svarthvitt fremhever avstanden mellom de politiske ambisjonene for Mangfoldsåret 2008 og byrden av den kolonialistiske historien.

Geir Tore Holm tar utgangspunkt Preus museums samling av sosialisten Ellisif Wessels fotografier fra Finnmark fra tidlig på 1900-tallet. Han presenterer Wessels fotografier sammen med sine egne fotografier av interiør fra sitt barndomshjem i Kåfjord. De to bildeseriene som på denne måten er satt opp mot hverandre representerer tilsynelatende to motsatte syn på spørsmålet om kulturell tilhørighet; Wessel ser på midnattssola med et ønske om gjenkjennelse og forståelse. For Holm – nær 100 år senere – er det et interiør preget av morens dekorative anretninger som utgjør et tilsvarende visuelt referansepunkt. Holm presenterer også en rekke andre verk i utstillingen, blant annet videoverket Sommersolhverv 2007 som er en 360 graders panorering rundt det nybygde gassanlegget Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest. Sammen danner disse arbeidene en politisk fortelling om utbytting av naturressursene i Nord-Norge, hvor spørsmålet om etnisk bestemt råderett over disse ressursene står sentralt.


Også Samir M’kadmi konfronterer den norske landskapstradisjonen. I sitt bidrag til Bakgrunn har M’kadmi digitalt montert sammen egne portretter og folkelivsskildringer fra Det Islamske Forbundet i Oslo i vår tid med ikoniske bilder hentet fra den norske fotohistorien signert Marcus Selmer, Knud Knudsen og Anders Beer Wilse. Konfrontasjonen mellom hans egne arbeider og svart-hvitt-fotografiene av norske nasjonalikoner og historiske situasjoner kan ses som en billedlig fremstilling av møtet mellom en tradisjonell norsk homogen kultur og samtidens flerkulturell virkelighet. Slik stiller M’kadmi vesentlige spørsmål om norsk kulturell identitet: Er vi villige til å akseptere ikke bare bevaring, men også den pågående remiksingen av den norske kulturarven?

Verena Winkelmann har, i likhet med Danger Museum, valgt å fokusere på materiale hentet fra marginen av Preus museums samlinger snarere enn fra den kanoniserte fotohistorien. Utvalget består i hovedsak av amatørfotografi fra tidlig i det tjuende århundret samt fotografier tatt av geologen og naturhistorikeren Halvor Rosendahl. Motivene Winkelmann har fokusert på i utvalget er hverdagslige, men likefullt gåtefulle situasjoner, og bildene kan karakteriseres som snapshots. Disse sammenstiller hun med egne fotografier. Koblingene preges av resonans i motiv så vel som komposisjon og oppmerksomheten rettes mot forholdet mellom fotografen og den eller det som er fotografert; selve det fotografiske øyeblikket. Hva har den anonyme fotografen sett da bildet ble tatt? Hva kan vi se i disse historiske bildene i dag? Hvilken betydning kan det ha å fokusere på disse «små» fortellingene, framfor å se på de store historiske øyeblikkene?

Utstillingen ledsages av en katalog med tekst av Susanne Ø. Sæther. Kuratorer er Jonas Ekeberg og Susanne Ø. Sæther.

Preus museum

Kommentarer