Fotoutdanning også med videojournalistikk

Avdelingsstyret ved journalistikk, bibliotek- og mediefagutdanningen ved Høgskolen i Oslo går inn for å utvide fotojournalist-utdanningen med ett år, slik at studiet fra neste høst av blir treårig og fører til bachelorgrad.

Praksisperioden utvides til et halvt år, og studentene skal også kunne fordype seg i videojournalistikk. Nettopp det siste har vært etterlyst av mediebransjen.

Høgskolen planlegger å ta inn 12 studenter til det nye studiet neste høst. Fortsatt vil bestått opptaksprøve være en nødvendig betingelse for å komme inn på studiet.

Det vil bli opptak hvert år, i motsetning til hvert annet år, slik det er i dag.

Høgskolen i Oslo skriver følgende i sin presentasjon av Bachelorstudiet i fotojournalistikk:

Som fotojournalist formidler du informasjon og nyheter gjennom media ved hjelp av bilder og tekst. Bildene skal som regel fungere i samspill med en tekst.

Du dekker ulike hendelser og møter mennesker fra alle samfunnslag. Fotojournalisten samarbeider tett med journalistene i en redaksjon. I mindre publikasjoner vil du ofte både skrive reportasjer og artikler, og være ansvarlig for de bildene som skal illustrere teksten.

De siste årene har bildespråket og det visuelle uttrykket blitt stadig viktigere som informasjonsbærende element i trykte medier. Derfor er fotojournalisten like mye journalist som fotograf. Fotojournalisten skal kunne vurdere bildebruken som en del av et oppslag. Den tekniske utviklingen krever at fotojournalisten kjenner digital teknikk og kan holde seg oppdatert på tekniske områder.

Utdanningen skal gjøre deg i stand til å arbeide med ulike sjangre i foto­journalistikken, som for eksempel nyheter, sport og feature. Du skal også tilegne deg grunnleggende kunnskaper om pressebildet og dokumentasjonsfotografiet i historisk sammenheng og i samtiden, nasjonalt og internasjonalt. Du skal kunne beherske all vanlig kamerateknikk og digital teknikk.

De fleste fotojournalister arbeider i pressen. De kan også få jobb i andre medier, men jobbmarkedet er for tiden ikke veldig stort.

Dette lærer du
Studentene skal lære å rapportere visuelt fra virkeligheten. Utdanningen er yrkesrettet og skal bidra til å utdanne fotojournalister som har allsidig fotografisk og journalistisk kompetanse, som har innsikt og ferdigheter i redaksjonelt arbeid, som kan orientere seg i samtiden og som kan formidle visuell informasjon med basis i normer for kritisk og uavhengig journalistikk.

Studiet består av generelle journalistiske fag og fotojournalistiske fag.

Slik er studiet lagt opp
I første studieår vektlegges først og fremst fototeknikk og arbeid med nyheter, mens det i andre studieår i større grad blir fokusert på arbeid med reportasje og bildeteori. I første studieår er lokale og nasjonale forhold tillagt størst vekt. I det andre studieåret er søkelyset satt sterkere på internasjonale forhold.

Fotojournaliststudentene har eget undervisningsrom med spesialutstyr. De kan dessuten bruke dokumentasjonssenteret, som er et slags laboratorium hvor en veksler mellom idé, arbeid med kilder og produksjon. Studentene må disponere eget digitalt kamera.

Arbeidsmåtene varierer, men det er viktig at studentene lærer å finne, vurdere og bruke kilder, og å anvende teoretisk og teknisk kunnskap i det praktiske arbeidet.

Praksis
Mot slutten av det første studieåret har studentene en praksisperiode på 9 uker i en avisredaksjon. Redaksjonen skal oppnevne en veileder som har ansvar for oppfølging. Studiet har egne ansvarlige som holder kontakt med praksisredaksjonene.

Kombinasjonsmuligheter
Bachelorgraden i fotojournalistikk oppnås etter tre års studier. To års studier gir graden / tittelen høyskole­kandidat. Bachelorgraden kan også oppnås ved å kombinere høyskole­kandidatutdanningen med ett års studier innen et annet godkjent fagområde.

I siste halvdel av fjerde semester reiser mange studenter til utlandet for å arbeide med internasjonal reportasje. Dessuten er det muligheter for å ta hele eller deler av tredje studieår i utlandet.

Andre opplysninger
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må søkerne bestå en opptaksprøve.

Opptaksprøven består av fotoportefølje, hjemmeprøve og skoleprøve. Fotoporteføljen og hjemmeprøven må være godkjent for at søker skal kunne delta i skoleprøven, som finner sted i høyskolens lokaler i Oslo.

Søkerne rangeres på grunnlag av resultatet av opptaksprøven kombinert med ordinær poengberegning. Neste opptak til bachelorstudiet i fotojournalistikk er i 2007, slik at den elektroniske bestillingstjenesten for informasjon om fotoporteføljen og teksten til hjemmeoppgaven ikke vil være tilgjengelig før 15. februar 2007.

Kommentarer