Bryllupsbilder og menneskerettslig metode

Stipendiat Anine Kierulf redgjør for saken anlagt av et kunstnerektepar mot bladet Se og Hør. Med dissens 3-2 frifant Høyesterett bladet i 2008. Billedreportasjen fra ekteparets bryllup på et offentlig tilgjengelig sted i fjærestenene på Tjøme utgjorde ingen krenkelse av privatlivets fred etter straffeloven § 390, heller ikke når bestemmelsen ble lest i lys av EMK.

Dommen innebærer heller ingen utvidelse av ytringsfriheten, selv om den understreker at også underholdningsjournalistikk i utgangspunktet er vernet. Vurderinger av hvordan pressen bør bruke denne juridiske friheten, hører under presseetikken.

Dommen tydeliggjør hvilke vurderingskriterier som må tas i betraktning når de to rettigheter rettslig skal avveies mot hverandre. Kriteriene kan gjenfinnes i en rekke dommer fra EMD gjennom de senere år, men de fikk en særlig presisering i to dommer fra EMDs «Storkammer» i 2012. I bryllupsfotosaken gjentas disse kriteriene:

En må vurdere i hvilken grad de omstridte ytringer eller bilder bidrar til offentlighet av samfunnsmessig interesse, hvor offentlige de personer som omtales er, hva temaet for reportasjen om dem er, eventuell tidligere offentlig opptreden fra de omtaltes side, hvordan den publiserte informasjon (for eksempel bilder) er tilveiebragt og hvilket innhold og hvilken form – og hvilke konsekvenser publiseringen har hatt.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar